Language Assistance

 

English

Parents/Guardians:  The District is sometimes able to provide free language assistance in other languages.  If you need such assistance, please contact the building secretary or building administrator at your child's school and let them know the language you speak.  


Somali

Waalidiinta/Mas'uuliyiinta: Degmada Waxbarashadu waxay mararka qaarkood idinka caawin kartaa luqooyinka kale. Haddii aad u baahan tahay caawintaas, fadlan la xariir xoghaynta ama qofka maamula iskuulka ilmahaagu dhigto una sheeg luqadda aad ku hadashid.


Spanish

Padres / Guardianes: A veces el Distrito puede proporcionar asistencia gratis en otros idiomas. Si necesita esta ayuda, comuníquese con la secretaria del edificio o con el administrador del edificio en la escuela de su hijo y hágales saber el idioma que usted habla.